Stanovy Občanského sdružení při Základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohrad

 

 

                                                             I.Úvodní ustanovení

 

 

1.1. Občanské sdružení s názvem Občanské sdružení při Základní škole K. V. Raise je založené jako nepolitické dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

1.2. Občanské sdružení při Základní škole K. V. Raise (dále jen sdružení) je právnickou osobou s právní subjektivitou.

1.3. Sídlem sdružení je Základní škola K. V. Raise, Komenského č. 95, Lázně Bělohrad 507 81.

 

                                                                          II.     Cíle činnosti sdružení

2.1. Sdružení přispívá k rozvoji mimoškolních aktivit žáků a rodičů a napomáhá k rozvoji vzdělávacích a kulturních činností žáků ZŠ K. V. Raise a ostatních dětí.

2.2. Sdružení přispívá materiálními a finančními prostředky při zajišťování činnosti školy, zlepšování školního prostředí a k financování mimoškolních akcí.

2.3. Sdružení seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se

na jejich vyřizování.

2.4. Sdružení spolupracuje s orgány státní správy v regionu, školami, mládežnickými organizacemi a sdruženími v ČR.

 

 

III.  Členství

 

3.1. Členem sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí s cíli a stanovami tohoto občanského sdružení a platí schválený členský příspěvek v každém školním roce.

3.2. Členství vzniká podpisem na prezenční listinu - seznam žáků ve třídě nebo zaplacením členského příspěvku.

3.3. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku nebo písemným oznámením o ukončení členství. V případě chování a jednání člena, které je v rozporu se stanovami, může být na základě rozhodnutí schůze členů vyloučen.

 

    IV.Práva a povinnosti členů

 

 

4.1. Práva:

4.1.1. Člen má právo se aktivně podílet na každé činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení a vznášet své názory, náměty a připomínky.

4.1.2. Člen má právo se osobně účastnit schůze členů. Právo účasti na schůzi členů a právo volit ve volbách je nezastupitelné.

4.1.3. Člen má právo být informován o konání schůze členů, kde bude seznámen s činností a hospodaření sdružení.

4.2. Povinnosti:

4.2.1. Člen je povinen platit včas roční příspěvky, jejichž výši určuje schůze členů. Členský příspěvek člen hradí za jednoho žáka školy, kterého je zákonným zástupcem. Výše členských příspěvků bude stanovena schůzí členů na základě rozpočtu na daný školní rok.

4.2.2. Člen je povinen dodržovat stanovy sdružení, napomáhat realizaci cílů sdružení a podílet se na činnosti sdružení.

 

 

 

V.    Správa sdružení

 

Členové sdružení spravují sdružení prostřednictvím svých orgánů, jimž jsou schůze členů a výkonný výbor.

 

                                                            VI.    Orgány sdružení

6.1. Nejvyšším orgánem sdružení je schůze členů, která se schází dle potřeb sdružení a svolává ji předseda nebo místopředseda výkonného výboru.

6.2. Každý člen bude informován o konání a programu schůze členů písemnou formou pozvánkou založenou do žákovské knížky žáků nebo e-mailem a to nejpozději 3 dny před konáním schůze členů.

Schůze členů je usnášeníschopná, jestliže je přítomna alespoň jedna třetina členů. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

6.3. Schůzi členů je možno uskutečnit korespondenční formou tak, že výkonný výbor zašle body k projednání s návrhem řešení stejným způsobem jako je svolávána členská schůze, ponechá členům 1 týden pro vyjádření se k návrhům, po této lhůtě vyhodnotí připomínky a vyhotoví usnesení schůze členů, které vhodným způsobem zveřejní. Pokud se člen nevyjádří, má se za to, že souhlasí s navrženým řešením. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu více než jedné šestiny členů sdružení.

6.4. Schůze členů usměrňuje činnost sdružení a volí výkonný výbor sdružení. Schůze členů dále rozhoduje o změně stanov. Návrh na změnu stanov může provést kterýkoliv člen sdružení.

6.5. Není-li schůze členů usnášeníschopná, je výkonný výbor oprávněn rozhodovat ve věcech patřících do působnosti schůze členů, a to nadpoloviční většinou svých přítomných členů.

6.6. Činnost sdružení řídí 3-členný výkonný výbor, který mezi sebou volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.

6.7. Výkonný výbor je volen schůzí členů jednou ročně.

6.8. Výkonný výbor řídí činnost sdružení mezi schůzemi členů, operativně zajišťuje úkoly spojené s úspěšnou činností sdružení.

6.9. Výkonný výbor se schází dle potřeb za účasti pozvaných členů sdružení a jeho jednání je veřejné.

6.10. Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda sdružení. Ti jsou oprávněni jednat navenek se státními orgány a s veřejností doma i v zahraničí. Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, o svých jednáních jsou povinni informovat výkonný výbor. Statutární zástupci mohou písemně pověřit další členy sdružení ke konkrétním jednáním v souladu se stanovami a posláním sdružení.

 

 

  VII.Základní ustanovení o hospodaření

 

7.1. Základním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky členů, dotace, granty, dary a příjmy z činnosti sdružení.

7.2. Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, který je schválen Schůzí členů.

7.3. Dispoziční právo s finančními prostředky má předseda, místopředseda a hospodář-společně.

7.4. Kontrolu hospodaření provádí revizoři volení Schůzí členů. Do jejich zvolení provádí kontrolu schůze členů.

 

VIII.  Zánik organizace

 

 

Zánik sdružení schvaluje schůze členů.

 

 

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie