Zápis ze dne 15.4.2009 – společná schůzka OS, učitelský sbor ZŠ LB, zřizovatele školy, rodičů

23.04.2009 13:29

Účast: 95 rodičů, 30 pedagogů, 9 členu OS, celkem přítomných 134.

 

PROGRAM: 1. Úvod J.Dvořáková – OS

                       2. Vyjádření ředitele školy Ing. J.Jiráska

                       3. Vyjádření starosty.

                       4. Diskuse

 

  1. Jana Dvořáková zahájila sjednanou schůzku v 15.40h, uvítala všechny přítomné.

Objasnila důvod společné schůzky vzniklý dne 12.3.2009 na schůzce OS, kde p.Hrnčířová žádala o podání stížnosti na ČSI  a trestní oznámení na OČTŘ k řešení agrese na ZŠ LB. 

Poté J.Dvořáková předala slovo Ing. J.Jiráskovi.

 


  1. Pan ředitel Ing.J.Jirásko se vyjádřil k dané situaci na škole a vysvětlil všem přítomným důvody, pro které byla dne 15.4.2009 sjednána společná schůzka.

Jedním z prvních problémů, proč je atmosféra na ZŠ LB narušena, je nespokojenost skupiny rodičů žáků z 9.ročníků, kdy v měsíci únoru obdrželi výstupní hodnocení žáků a rodiče nebyli s tímto hodnocením spokojeni. Na žádost rodičů ředitel školy Ing.J.Jirásko požádal třídního učitele k přepracování výstupního hodnocení žáků. Po dohodě a úpravách výstupního hodnocení byli rodiče opět nespokojeni. Pan ředitel Ing.J.Jirásko se sám nabídl k vypracování výstupního hodnocení. Rodiče byli upozorněni, že výstupní hodnocení nejsou povinni předkládat s přihláškou na školu pro své dítě, že mají právo na vlastní hodnocení nebo hodnocení nezasílat vůbec.

 

Druhým závažnějším problémem na škole je stížnost matky žáka 8.ročníku na pedagoga za fyzické napadení. Došlo k šetření, pan ředitel vyslechl žáka i pedagoga. Žák si stojí za svým tvrzením, že k fyzickému násilí došlo a pedagog lže.Pedagog vše popírá objasnil vzniklou situaci, žáka nenapadl pouze slovně pokáral (seřval).

Matka si stěžovala na schůzce OS, kde žádala o podporu a podepsání petice PROBUĎTE SE. OS odmítlo bez důkazů a konkrétních argumentů tuto situaci řešit, nabídlo pomoc v podobě schůzky sjednané na 15.4.2009, kde by OS, vedení školy, konkrétní pedagog, zřizovatel školy, konkrétní žák, konkrétní matka vyřešily danou situaci.Než došlo ke schůzce 15.4.2009 nespokojení rodiče podali žádost o pomoc na školní inspekci, trestní oznámení na policii  a sepsali petici PROBUĎTE SE. Těmito kroky nespokojení rodiče poškodili dobré jméno školy.Nepodložené argumenty-šikana,děti chodí se strachem do školy, pedagogové děti bijí. Všechny argumenty musejí být prokázány, jinak se jedná o pomluvu. Škola proto podala po prošetření ČSI trestní oznámení na OČTŘ k prošetření trestního činu pomluvy.

 

Pan ředitel Ing.J.Jirásko všechny přítomné seznámil s vyjádřením školní inspekce viz.příloha a čeká na šetření OČTŘ.

Pan Ing.J.Jirásko poté předal slovo panu Ing.Šubrovi.


  1. Pan starosta Ing.Šubr byl jako zřizovatel školy také osloven 16.3.2009 nespokojenými rodiči (L.Hrnčířová a L.Pourová) a ujištěn, že rodiče mají důkazy pro tento trestný čin. Na základě tohoto tvrzení vše nahlásil na OČTŘ v Nové Pace. O tomto jednání informoval ředitele školy Ing.J.Jiráska.

Požadavkem nespokojených rodičů na zřizovatele školy bylo odvolání ředitele školy pana Ing.J.Jiráska, určitých pedagogů, zveřejnit petici PROBUĎTE SE. Žádnému z těchto požadavků pan starosta Ing. Šubr nevyhověl. Informoval všechny přítomné za jakých podmínek je možné odvolání ředitele školy.

Pan starosta Ing.Šubr další kroky ve vzniklé situaci bude řešit spolu s radou města a po vyšetření a vyjádření OČTŘ.

 

  1. Vyjádření paní Hrnčířové (petiční výbor) k objasnění, proč podala žádost na školní inspekci a sepsání petice PROBUĎTE SE .Paní Hrnčířová všem přítomným sdělila, že jí šlo o zlepšení atmosféry na škole.Poté odešla.

 

 

  1. Po vyslechnutí vyjádření OS, ředitele školy Ing.J.Jiráska, starosty Ing.Šubra, a paní Hrnčířové následovala diskuse,ze které vzešla jednohlasně podpora učitelskému sboru a celé škole. Přítomní rodiče stvrdili podporu učitelům svými podpisy.

 

 

ZÁVĚR:

Opatření  k řešení nekázně žáků
Po projednání v pedagogické radě dne 14.4. sdělujeme všem žákům a rodičům, že závažné kázeňské přestupky žáků především na druhém stupni budeme řešit takto:

1. vykázání neukázněného žáka z hodiny do ředitelny nebo kanceláře školy a písemné nadefinování nekázně žáků do úředního dopisu.

2. zaslání písemné informace na sociální odbor a okamžité svolání výchovné komise. Dle informací některých vyučujících, rodičů a žáků jednotlivé skupinky některých žáků systematicky a plánovaně šikanují vybrané učitele školy. Tuto činnost žáků budeme mapovat, sledovat, vyhodnocovat a veškeré informace zasílat kompetentním orgánům (sociálnímu odboru - kurátorům pro mládež, eventuelně Policii ČR).

 

ü      Ukončení diskusního fóra: od 15.4.2009 budou zveřejňovány pouze příspěvky  registrovaných uživatelů dle dohody všech přítomných.

ü      Zřizovatel školy se k celé situaci vyjádří do 30 dnů po obdržení vyjádření OČTŘ.

ü      Po vyšetření celé situace OČTŘ a zřizovatelé ZŠ bude zveřejněn další termín společné schůzky OS, ZŠ, MěÚ , petičního výboru a rodičů na stránkách OS- www.oslb.webnode.cz a na stránkách ZŠ- www.zslb.cz .          

 

V Lázních Bělohradě                                                     Vypracovala: Petra Bičišťová

18.dubna 2009                                                                                      Regina Draslarová 

                                                                                       Schválila:       Jana Dvořáková

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie