Zápis z Valné hromady Občanského sdružení při ZŠ K.V.Raise konané dne 1.10.2008

15.10.2008 16:36

 

  

Počet přítomných : 13 členů 

 

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.

 

Program :

1. Zahájení,jmenování zapisovatelek - Jana Dvořáková, Petra Bičišťová

2. Zpráva o činnosti OS                      - Monika Dolenská

3. Zpráva o hospodaření OS               - Regina Draslarová

4. Zpráva revizní komise                   - Jana Drobná

5. Návrh činnosti OS                          - Lenka Hrnčířová 

6. Návrh rozpočtu OS                         - Regina Draslarová

7. Členství a výše příspěvku               - Regina Draslarová

8. Volba výkonného výboru               - Lenka Hrnčířová

9. Diskuse –stanovy-změny                - Jana Dvořáková,Petra Bičíšťová

10. Závěrečné usnesení valné hromady                                                      - Lenka Hrnčířová

 

 

     1. ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELEK

          Valnou hromadu zahájila L.Hrnčířová, přivítala všechny přítomné

           a jmenovala zapisovatelky J.Dvořákovou a P.Bičišťovou

 

2.     ZPRÁVA O ČINNOSTI OS ZA ROK 2008

Zprávu o činnosti přečetla M.Dolenská. Možno přečíst na vývěsce OS  ve městě na autobusovém nádraží nebo www.oslb.webnode.cz

 

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OS          

     Zprávu o hospodaření OS v minulém školním roce přečetla R.Draslarová

    

 

4. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

     Zprávu přečetla J.Drobná,členka revizní komise. Revizní komise

     neshledala žádné nesrovnalosti v účetnictví za školní rok 2007/2008.

 

5. NÁVRH ČINNOSTI OS

          Návrh přečetla L.Hrnčířová.

          Proběhlo hlasování- jednohlasně odhlasováno

        

 

 Činnost OS na rok 2009

-         Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu

-         Školní ples-pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu,

spolupráce s učitelským sborem,zajištění upomínkových předmětů pro žáky 9.tříd 

-         Pletení košíků pro rodiče a děti – únor- březen 2009. Pozveme též členy sdružení APROPO

-         Besedy s psychiatrem – MUDr. P.Mílek- pravidelné měsíční besedy

-         Gratulace ke dni učitelů – květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy

-         Sportovní odpoledne –výtěžek bude opět věnován Občanskému sdružení APROPO v Jičíně při ZŠ Soudná ve prospěch postižených dětí

-         Přednáška s odborníkem pro rodiče - PhDr.Lidmila Pekařová

-         Vydávání Občasníku – 3x za školní rok

 

 

6.   NÁVRH ROZPOČTU OS

           Návrh přečetla všem přítomným R.Draslarová, viz. příloha

           Proběhlo hlasování – jednohlasně odhlasováno

 

7.       ČLENSTVÍ A VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Přítomné seznámila R.Draslarová

Byl předložen návrh výše členského příspěvku pro školní rok 2008/2009

ve výši 200,-Kč na člena OS

Proběhlo hlasování, jednohlasně odhlasováno.

Příspěvky se budou vybírat do 30.11.2008. Každý důvěrník ve své třídě poprosí paní učitelku o spolupráci, předá jí seznam členů a do každé

třídy předá i přihlášky pro členy.

Příspěvky potom osobně každý důvěrník převezme od své paní učitelky a předá L.Hrnčířové na schůzi výboru 16.12.2008

 

8. VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU OS

Se stávajícími členy výkonného výboru seznámila přítomné L.Hrnčířová, nebyly žádné připomínky. Ve třídách, kde důvěrníci chybí

tj. 1.B,3.A,4.A,8.B. budou do 16.10.2008 doplněny - zajistí J.Dvořáková, P.Bičišťová

 

Členové výboru:

-1.A. Petra Bičíšťová

-1.B.

-2.A. Edita Bičišťová

-2.B. Regina Draslarová

-3.A

-3.B. Markéta Kyzlinková

-4.A.

-4.B. Jana Dvořáková

-5.A. Monika Dolenská

-5.B. Šárka Šubrová

-6.tř. Marina Sálová

-7.A. Tomáš Jirásko

-7.B. Jana Schovánková

-8.A.

-8.B. Hana Steinerová

-9.A Lenka Hrnčířová

-9.B. Simona Stránská

 

 

9. DISKUSE

 

- L.Hrnčířová požádala důvěrníky, aby požádali své třídní učitelé

 o propagaci besedy s PhDr. L.Pekařovou na rodičovských schůzkách.

 Beseda s PhDr. L. Pekařovou proběhla pro učitele v září a pokud bude 

 zájem školy, aby i rodiče znali problematiku vztahů školy a rodiny 

 v podání paní doktorky, OS rádo uspořádá besedu pro rodiče. Podpora

 školy je v tomto nutná.

- M. Dolenská – nabídla založení vlastních internetových stránek pro OS.

 Zjistí možnosti a bude informovat předsedu OS.

- Poděkování přípravnému výboru OS.

 

10. ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ VALNÉ HROMADY

 

Valná Hromada konaná 1.10.2008 se usnesla a schválila rozpočet na rok 2009,návrh činnosti OS na rok 2009 a výši členského příspěvku

na rok 2009.

         

        Usnesení schválilo 13 přítomných.

 

Na závěr jednání poděkovala L.Hrnčířová všem přítomným za účast a jednání ukončila.

Valná hromada skončila v 19,20hod.

 

     

 V Lázních Bělohradě dne 07.10.2008                    Vyhotovila: Jana Dvořáková

                                                                                                       Petra Bičišťová

                                                                                   Schválila : Lenka Hrnčířová

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie